MICHAEL DEKKER Climbing Chambers 

MICHAEL DEKKER – Climbing Chambers

ERÖFFNUNG: DONNERSTAG, 19. APRIL 2018, 19 – 21 UHR

AUSSTELLUNGDAUER:  20. APRIL – 1. SEPTEMBER 2018

G A L E R I E   W I T T E N B R I N K
HANNA UND BERNHARD WITTENBRINK 
TÜRKENSTRASSE 16  80333 MÜNCHEN
TEL +89 260 55 80   FAX +89 260 58 68
www. galeriewittenbrink .de